Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

<br />

Dzieła

STATUT
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ
W TWARDOGÓRZE UL. PLAC PIASTÓW 18


OGÓLNA INFORMACJA O PRZEDSZKOLU

§ 1

1.   Przedszkole Sióstr Opatrzności Bożej działa na podstawie art. 84 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
Przedszkole nosi nazwę:  
             Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej

2.   Przedszkole prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej  z siedzibą władz w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33, posiadające osobowość prawną na mocy art. 8 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29 poz. 154).

3.   Siedzibą przedszkola jest budynek położony przy ul. Plac Piastów 18
       w Twardogórze, stanowiący własność Zgromadzenia Sióstr Opatrzności
       Bożej.     
     
4.    Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty
      we Wrocławiu  w takim zakresie w jakim to dotyczy przedszkoli
      niepublicznych.
      
      
5.    Przedszkole posługuje się pieczęciami, których wzór stanowi załącznik nr 1    
      do niniejszego statutu.
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

Przedszkole wypełnia cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, dotyczące przedszkoli niepublicznych i realizuje je w duchu wartości i zasad pedagogiki chrześcijańskiej i programu wychowawczego Zgromadzenia.
Do głównych celów i zadań przedszkola należy:

1.   Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:
"   stwarzanie rodzinnej i pogodnej atmosfery oraz odpowiednich warunków do zabawy;
"   czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem, kształtowanie postaw zdrowotnych;
"   pogłębianie więzi rodzinnych, uczuć patriotycznych oraz właściwego stosunku do swoich obowiązków i pracy,
"   rozbudzanie wrażliwości estetycznych w kontakcie z otoczeniem, przyrodą;
"   rozwijanie procesów poznawczych, zdobywanie wiedzy i umiejętności przez poznanie środowiska społecznego, przyrodniczego i technicznego;
"   przygotowanie do nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych, troszcząc się o zapewnienie mu równych szans;

2.   Sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnia im bezpieczne warunki pobytu w placówce oraz zapewnia opiekę w trakcie zajęć poza jej terenem.

3.   Współdziałanie z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej poprzez:
"   indywidualne kontakty, bieżącą informuję o konkretnych powodzeniach i trudnościach dziecka;
"   podnoszenie kultury pedagogicznej, pogłębianie wiedzy o rozwoju i wychowaniu dzieci, budowanie wspólnoty wychowawczej we współpracy i zbieżności działań, aktywne włączenie rodziców w sprawy przedszkola;
"   dopomaganie rodzicom w zrozumieniu własnej odpowiedzialności, odrzuceniu zastępstwa i stopniowym dojrzewaniu do konsekwentnych wyborów wychowawczych;
"   wskazywanie odpowiedniej lektury;
"   prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego;
"   zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci potrzebujące większej pomocy, pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, na sieroty naturalne i społeczne, na dzieci w jakikolwiek sposób zaniedbane i ubogie.


§ 3

1.   Praca dydaktyczna i wychowawcza w przedszkolu prowadzona zgodnie z zasadami pedagogiki opiera się na fundamentach filozofii
       chrześcijańskiej.

2.   Metody pracy wychowawczej, określa Program Wychowawczy
      "Pod Okiem Opatrzności Bożej". Chodzi w nim o to aby wyposażyć
      dziecko w umiejętności, które zabezpieczyłyby je i uchroniły przed
      różnymi  negatywnymi rozwiązaniami w jego przyszłym dorosłym życiu.

3.   Program ten zakłada, że w każdym wychowanku nawet tym najbardziej poszkodowanym (moralnie, uczuciowo czy materialnie) znajdują się pokłady dobra i ukryte umiejętności, które mądry wychowawca musi pomóc odkryć, uruchomić i w sposób twórczy rozwijać.

4.   Istotą procesu wychowawczego jest odpowiednia relacja między nauczycielem  i  dzieckiem  oraz  klimat  zaufania,  życzliwości  
i bezwarunkowej akceptacji.

5.   Zasady wychowawcze i elementy religijne w tym programie wzajemnie się uzupełniają i współtworzą tzw. środowisko wychowawcze.

§ 4

Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej. Rodzice kierując dzieci do przedszkola muszą być świadomi kierunku wychowania realizowanego w naszej placówce i rozumieć potrzebę współpracy.

1.   W przedszkolu wychowujemy w poczuciu tożsamości narodowej poprzez:
"   rozwijanie uczuć patriotycznych,
"   zaznajomienie z godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym,
"   obchodzenie świąt narodowych,
"   wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych,
"   przybliżanie postaci wybranych bohaterów narodowych,
"   prowadzenie rozmów na tematy aktualnych wydarzeń w kraju,
"   rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju.

2.   Kształtujemy umiejętności językowe poprzez:
"   dostarczanie dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej,
"   organizowanie dziecięcej zabawy w teatr, inscenizacje znanych piosenek i tekstów literackich,
"   zachęcanie dzieci do własnej twórczości słownej.

3.   Rozwijamy sferę religijną dziecka poprzez:
"   codzienną modlitwę,
"   cotygodniową katechezę,
"   treści roku liturgicznego,
"   misteria religijne, filmy,
"   kształtowanie postaw chrześcijańskich,
"   wzajemne oddziaływanie według założeń programu wychowawczego.

4.   Przedszkole zapewnia rodzicom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez:
"   udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury psychologicznej i pedagogicznej,
"   organizowanie spotkań z psychologiem i pedagogiem,
"   rozmowy indywidualne z wychowawczyniami oraz z dyrektorem przedszkola.


§ 5

Przedszkole wykonuje swoje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

1.   Przez cały dzień, od chwili przejęcia dziecka od rodziców, opiekę nad dzieckiem sprawują nauczyciele. W czasie wycieczek i spacerów przedszkole zapewnia odpowiednią do liczby dzieci obecność dorosłych (1 osoba dorosła na 10 - 15 dzieci).

2.   W przedszkolu nie przeprowadza się badań lekarskich, ani stomatologicznych - należy to do obowiązków rodziców.

3.   Przedszkole pośredniczy w załatwianiu ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków na czas roku szkolnego. Składki pokrywają rodzice.

4.   Rodzice, którzy nie chcą ubezpieczać swojego dziecka zobowiązani są złożyć dyrektorowi przedszkola pisemne oświadczenie, w którym jasno określają swoją decyzję.

5.   Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka składają pisemne upoważnienie
w którym to wymienia się osoby dorosłe uprawnione przez rodziców dziecka (opiekunów) do jego odbioru z przedszkola. W przypadkach szczególnych obowiązkiem rodzica (opiekuna) jest wcześniejsza informacja nauczyciela bądź dyrektora placówki o zmianie osoby odbierającej dziecko z przedszkola.ORGANY PRZEDSZKOLA

  § 6

1.   Organami przedszkola są:
a)   dyrektor przedszkola
b)   rada pedagogiczna ( może działać w tej formie lub w innej formie współdziałania wychowawców pod kierunkiem dyrektora)
c)   rada rodziców.

2.   Działające w przedszkolu organy wzajemnie się informują
       o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

                                                                     
§ 7

1.   Przedszkolem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor.

2.   Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa.

3.   Dyrektor przedszkola w szczególności:
"   kieruje bieżąca działalnością wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą placówki,
"   przewodniczy posiedzeniom rady pedagogicznej, sporządza arkusz organizacji przedszkola,
"   odpowiada za realizację uchwał rady pedagogicznej,
"   zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola,
"   współdziała z nauczycielami w wypełnianiu zadań przedszkola,
"   troszczy się o tworzenie atmosfery rodzinnej,
"   planuje i zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji doskonalenia zawodowego, dbając o jego zgodność z charakterem przedszkola,
"   organizuje wewnątrz przedszkolne doskonalenie nauczycieli spójne  
z misją przedszkola,
"   dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników,
"   przydziela nauczycielom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
"   dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
"   organizuje i sprawuje nadzór pedagogiczny nad placówką,
"   przygotowuje projekty planów pracy przedszkola, ustala ramowy rozkład dnia pracy,
"   sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza możliwie najlepsze warunki dla rozwoju dzieci,
"   organizuje wyposażenie przedszkola w środki edukacyjne i stosowny sprzęt,
"   zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
"   wypełnia inne zadania wynikające ze statutu i odpowiednich przepisów,
"   zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce oraz podczas zajęć organizowanych poza jej siedzibą,
"   podejmuje decyzje o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:
a)   nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu, regulaminu przedszkola lub podważania jego dobrego imienia,
b)   nieobecności dziecka dłużej niż miesiąc i nieusprawiedliwienia tego faktu.

4.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

5.   Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami oraz organem prowadzącym i nadzorującym przedszkole.

6.   W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go  inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.


§ 8

1.   Rada Pedagogiczna ( lub w innej  formie współpracujący zespół opiekuńczo - wychowawczy) pod przewodnictwem dyrektora, jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych.

2.   W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu.

3.   Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.   Zebrania rady pedagogicznej są organizowane nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w miarę bieżących potrzeb.

5.   Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej  
a także jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków  
o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.                               § 9

1.   Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
"   zatwierdzanie planów przedszkola,
"   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
"   opiniowanie organizacji pracy przedszkola,
"   opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć.

2.   Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
                                                
§ 10

1.   W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców.

2.   Rada rodziców może ustalić regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3.   W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców, może także poszukiwać funduszy z innych źródeł.

4.   Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania,
kształtowania dzieci i w tworzeniu prawidłowych warunków potrzebnych
do ich rozwoju.
 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 11


1.   Przedszkole funkcjonuje przez dziesięć miesięcy w ciągu roku tj.
         od 01.09 do 30.06 z wyjątkiem przerw ustalonych przez osobę
         prowadzącą :
-   w okresie wakacji letnich
-   w okresie Świąt Bożego Narodzenia
-   w okresie ferii zimowych
-   w okresie Świąt Wielkanocnych
-   według ustalenia organu prowadzącego z rodzicami dzieci.

2.   Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony
         z grupy dzieci według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci do
         grupy mogą być rozszerzone o kryteria m.in. potrzeb indywidualnych
         dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień.

3.   Dzieci do przedszkola przyjmuje Siostra Dyrektor.
         Rekrutacja dzieci odbywa się w miesiącu marcu na zasadach powszechnej
        dostępności.
                                                

4.       Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25, z tym że liczba        
dzieci zapisanych może być zwiększona do 30.    

5.   Do  przedszkola  przyjmowane  są  dzieci  w  wieku  3 - 5 lat.  Ze
         względów  lokalowych  i  dużej liczby zgłaszających się dzieci zasadniczo       
         nie przewiduje się możliwości przyjmowania do przedszkola dzieci
         niepełnosprawnych. Będzie to możliwe wówczas, gdy stan zdrowia    
         dziecka pozwoli na bezpieczne włączenie go do oddziału.

  6.    Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą    
uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 10 roku życia.
         
  7.     W przedszkolu dzieci w wieku 5 - lat odbywają roczne przygotowanie
          przedszkolne.
§ 12

1.    Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku    
           określa:
"   arkusz organizacji przedszkola,
"   plan pracy przedszkola
"   ramowy rozkład dnia.

2.   W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
"   czas pracy poszczególnych oddziałów,
"   liczbę pracowników,
"   liczbę dzieci przyjętych do przedszkola.

3.   Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor i przedkłada go
         do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, z uwzględnieniem obowiązu-
         jących przepisów.

4.   Plan pracy przedszkola określa w szczególności podstawowe
         założenia pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie
         z programem wychowania przedszkolnego.

5.   Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia
         ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny
         pracy, ustalonej liczby oddziałów oraz oczekiwań rodziców.


§ 13

1.   Rozkład dnia dla danego oddziału przedszkolnego dostosowany jest do potrzeb dzieci, wynikających z ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego. Szczegółowy rozkład dnia dla swojego oddziału ustala nauczyciel.

2.   Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona analogicznie z podstawą programową dla wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3.   Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy w przedszkolu są: zabawy i prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe, prace użyteczne oraz zajęcia zaplanowane przez nauczyciela.

4.   Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo będzie dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i będzie wynosić:
"   z dziećmi w wieku 3 - 4 lat około 15 minut,
"   z dziećmi w wieku 5 lat około 30 minut.

5.   Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 15.30. Obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

6.   Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny za wyjątkiem przerwy wakacyjnej i ferii zimowych. Termin przerwy w pracy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i w porozumieniu  
z rodzicami.

7.   W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe:
-   język angielski
-   gimnastyka korekcyjna
-   rytmika
-   religia
uwzględniające w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe
dzieci.

8.   Przedszkole prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje
  się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej z dziećmi
  w danym roku szkolnym.

9.    Dzieci otrzymują w przedszkolu 3 posiłki:
-   śniadanie
-   obiad
-   podwieczorek

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 14

1.   Zadaniem wszystkich pracowników przedszkola jest stwarzanie rodzinnej, ciepłej atmosfery, sprzyjającej właściwemu rozwojowi dziecka, aby w myśl zasady Matki Założycielki Marcjanny Mirskiej formowało się na "dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela". W tym celu cały personel zobowiązany jest do nieustannego krytycznego dialogu ze współczesnymi tendencjami wychowawczymi, wiedzą dotycząca rozwoju i potrzeb dziecka oraz musi być świadomy zadań kulturalno-społecznych przyszłych obywateli w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości.

2.   Do zatrudniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola jest uprawniony dyrektor. W przedszkolu pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy (m.in. "Kodeks Pracy", "Karta Nauczyciela").

3.   Cele i zadania statutowe przedszkola - katolickiej instytucji wychowawczej - pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania dzieci.

4.   Dyrektor przedszkola w zatrudnianiu nauczycieli, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać  się  z  misją  przedszkola  przez  prace  i  przykład  życia
w przedszkolu i poza nim oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie
       z etosem przedszkola zapisanym w statucie.

§ 15

1.   Obowiązkiem nauczyciela jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.

2.   Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami statutowymi katolickiego przedszkola.

3.   Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa  i statutem.

4.   Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym i określonych w statucie, w tym praca bezpośrednio z dziećmi oraz praca na rzecz przedszkola.

§ 16

1.   Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2.   Dba o życie i zdrowie w czasie pobytu w placówce oraz podczas zajęć prowadzonych poza jej terenem.

3.   Do podstawowych zadań nauczyciela należy:
"   przestrzeganie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
"   tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zainteresowań i zdolności,
"   prowadzenie i odpowiedzialność za realizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej opartej na pełnej znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego, programu wychowania i nauczania,
"   współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną.

3.   Nauczyciel  prowadzi  dokumentację  pedagogiczną  dotyczącą  oddziału,  
w tym również dokumentację pracy obserwacyjnej z dziećmi w postaci arkusza obserwacji.
       

4.   Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
"   poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
"   ustalenia form pomocy i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
"   włączenia ich w działalność przedszkola do tworzenia warunków zapewniających prawidłową realizację programu wychowania przedszkolnego.
5.     Nauczyciele biorą czynny udział  w zebraniach rady  pedagogicznej oraz
       organizują  imprezy i  uroczystości przedszkolne a  także  wszystkie inne
       zadania polecone  przez dyrektora a  wynikające z  bieżącej działalności
       placówki.
6.   Do nauczyciela należy także:
"   wytwarzanie w przedszkolu rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci,
"   doskonalenie kwalifikacji zawodowych,
"   zapewnienia sprawnego funkcjonowania placówki,
"   przygotowanie sali do zajęć, jej wystrój, pomoce dydaktyczne, utrzymanie w sali ładu i porządku,
"   zaangażowanie i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej i jej pracach.

7.   Każdy nauczyciel jest wychowawcą.


§ 17

  
1.   W przedszkolu pracują inni pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy:
"   kucharka
"   pomoc wychowawcza


2.      Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień statutu,           
       są odpowiedzialni za jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo dzieci    
       w przedszkolu.

3.   Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

4.    Każdy z pracowników pedagogicznych i obsługi zna przepisy  
      przeciwpożarowe, zasady BHP oraz wykonuje pracę w sposób zgodny  
      z  tymi  przepisami  i  zadaniami.  A  ponadto  poddaje  się  wstępnym,    
      okresowym kontrolnym badaniom lekarskim.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 18
1.   Wychowaniem w przedszkolu obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
         Na wniosek rodziców dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka,
        które nie ukończyło trzeciego roku życia.

2.   Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien być dłuższy niż
          9 godzin.


3.   Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
"   właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego
i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez:
-   rozwijanie zainteresowań i zdolności
-   uczestnictwo w życiu kulturalnym i artystycznym
-   właściwie zorganizowany wypoczynek i zabawę
"   ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
"   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym i opiekuńczym.

4.   Gwarantem tych praw jest realizowany w przedszkolu program wychowawczy "Pod Okiem Opatrzności Bożej", którego głównymi elementami są: relacja nauczyciel - dziecko, środowisko wychowawcze współtworzone przez wszystkich pracowników i przeniknięte zasadami pedagogicznymi i elementami religijnymi oraz klimat radości, pogody, przy rzetelnym wypełnianiu obowiązków.

5.   Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 10 dni, obowiązuje rodziców przedłożenie świadectwa lekarskiego, zezwalającego na kontakty z rówieśnikami. W przypadku choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są natychmiast powiadomić dyrektora przedszkola.

6.   Rodzice ponoszą odpłatność na zakup żywności i część kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkola. Wysokość odpłatności na żywienie dzieci ustala dyrektor.

7.   Przedszkole pobiera dodatkową, tzw. stałą opłatę miesięczną, która - w zależności od potrzeb - może być przeznaczona na remonty i utrzymanie przedszkola, zakup sprzętu, utrzymanie kuchni i inne.

8.   Przy utrzymaniu odpłatności, o której mowa w pkt 7 i 8 siostra dyrektor bierze pod uwagę możliwości rodziny. W przedszkolu mogą być stosowane ulgi i zwolnienia z odpłatności okresowe lub stałe.

9.   Opłaty za przedszkole rodzice wnoszą w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

§19

1.   Przedszkole kieruje się zasadą powszechnej dostępności. Służy przede wszystkim dzieciom z terenu miasta Twardogóra. Rekrutacja dokonuje się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. nr 26, poz. 232) ?

2.   Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci:
"   rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola,
"   matek lub ojców samotnych,
"   z rodzin wielodzietnych,
"   z rodzin wymagających szczególnej pomocy wychowawczej.

3.   Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor. Rekrutacja przeprowadzana jest w miesiącu marcu.

4.   Dyrektor przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej podejmuje decyzję skreślenia dziecka z listy przedszkolnej w wypadku:
"   nieusprawiedliwionej nieobecności przez okres 8 tygodni,
"   zalegania, bez wyjaśnienia, z odpłatnością przez okres trzech miesięcy,
"   braku dyspozycji zdrowotnych, fizycznych lub umysłowych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych,
"   zachowania zagrażającego bezpieczeństwu innych dzieci, po uprzedniej rozmowie z rodzicami dziecka oraz konsultacji ze specjalistami (psycholog, pedagog ).RODZICE WYCHOWANKÓW

§ 20

1.   Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należą:
"   przestrzeganie niniejszego statutu,
"   przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
"   terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w placówce,
"   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
"   współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju,
"   ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwego wypadku.

2.     Rodzice mają prawo do:
"   zapoznania się z programem wychowania, nauczania i opieki realizowanym w przedszkolu,
"   uzyskania bieżącej, rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów
i niepowodzeń dziecka,
"   uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów  
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
"   przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi swoich sugestii i opinii na temat pracy placówki.

3.      Współpraca rodziców z przedszkolem odbywa się w następujących  
        formach:
"   zebrań grupowych,
"   konsultacji i rozmów indywidualnych z dyrektorem, nauczycielem,
"   kącika informacyjnego dla rodziców
"   wspólnych imprez połączonych z prezentacją umiejętności dzieci,
"   spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych.BUDŻET PRZEDSZKOLA

§ 21

1.   Środki na funkcjonowanie przedszkola pochodzą z odpłatności rodziców i z dotacji z budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.   Dotacja przekazywana na konto przedszkola podlega wymaganej dokumentacji administracyjno-finansowej.

3.   Na działalność przedszkola mogą być przekazywane inne dotacje, dary oraz wolne datki od rodziców.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22

1.   Przedszkole prowadzi dokumentację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, administracyjno-finansowej oraz inną wynikającą z obowiązujących przepisów.

2.   Przedszkole zapewnia ochronę bazy danych dzieci uczęszczających do przedszkola, ich rodziców oraz pracowników.

3.   Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej i społeczno-charytatywnej, nie jest nastawione na zarobek i dlatego nie jest działalnością gospodarczą.

§ 23

Dokonywanie zmian oraz uzupełnień w statucie należy do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, jako osoby prawnej prowadzącej przedszkole.

§ 24

Niniejszy statut opracowano jako nowelizację pierwszego statutu przedszkola z uwzględnieniem przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624, z 2002 r. nr 10, poz. 96, z 2003 r. nr 146, poz. 1416 z 2004 r. nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. nr 10, poz. 75)
§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2011 r.


Twardogóra, 14. 02. 2011 r.

Zatwierdzam Statut Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze
Ul. Plac Piastów 18

Załącznik nr 1

Wzór pieczęci, którymi posługuje się przedszkole:Wróć do spisu treści