Program wychowawczy - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Program wychowawczy

Dzieła
Przedszkole Niepubliczne
Sióstr Opatrzności Bożej
im. Aniołów Stróżów
w Grodzisku Mazowieckim           
        Program Wychowawczy
        
  
  “ Wzrastamy pod okiem    
     Opatrzności Bożej “Zmodyfikowano i zatwierdzono do realizacji
                                                                 dn. 22.09.2017


 
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu.
Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy niedzielnej szkółki.
Tam się nauczyłem, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć „przepraszam”, jeśli się kogoś zraniło, myć ręce przed jedzeniem, spuszczać wodę. Jeść ciepłe maślane bułeczki i popijać zimnym mlekiem. Prowadzić zrównoważone życie. Trochę się uczyć, trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę pracować, a po południu się zdrzemnąć.”
Robert Fulghum

                          

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim pełni funkcję wspierającą rodzinę w wychowaniu dzieci oraz doradczą – jako placówka katolicka, przyjmująca za podstawę działania chrześcijański system wartości głoszonych przez Kościół katolicki.                                                  
Program wychowawczy nawiązuje do duchowego bogactwa i doświadczeń pedagogicznych Założycielki naszego Zgromadzenia Sługi Bożej Matki M. Antoniny Mirskiej. Matka Założycielka Antonina Mirska swoją pracę wychowawczą opierała na Ewangelii. Jej główne założenia pedagogiczne to:
ukazywanie prawdy i wychowywanie do prawdy
zwrócenie człowieka ku Panu Bogu „My mamy siać, podlewać, a Pan Bóg daje wzrost”
kształtowanie całej osoby - nie tylko rozumu, ale uczuć i woli
ochrona przed złymi wpływami
całkowite zaangażowanie rodziców w sprawę wychowania
wspomaganie rodziny przez dzielenie się wiedzą pedagogiczną
tworzenie jednej linii wychowawczej przez ścisłą współpracę z rodzicami
duchowe wspomaganie rodziny przez modlitwę
zaszczepienie patriotyzmu i umiłowania ojczyzny
ukazywanie piękna przyrody i zachęcanie do korzystania ze świeżego powietrza i sportu.
I. CEL WYCHOWANIA

Wdrażanie dzieciom wartości chrześcijańskich i patriotycznych, dzięki którym będą mogły wzrastać i rozwijać się stając się w przyszłości odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa - miłującymi Boga, człowieka, ojczyznę i cały otaczający je świat.

WYCHOWANEK – SYLWETKA

“ Dzieci, które się obdarza szacunkiem, uczy się szacunku.
  Dzieci, którym się służy, uczą się służyć słabszym.
  Dzieci, które się kocha takimi, jakimi są, uczą się tolerancji.
  Miłość (...) rozwija się jedynie z doświadczenia bycia kochanym”
                                                                                  ( Alice Miller)
   
Wychodząc z założeń personalistycznych wszystkie działania wychowawcze będą zmierzać do tego, aby wychowanek przedszkola stawał się Człowiekiem:
uczciwym,
uporządkowanym,
pracowitym,
szanującym siebie i innych,
hojnym i miłosiernym
pobożnym, zauważającym w swoim życiu działanie Boga i opiekę Anioła Stróża
rozwijającym swoje dary i talenty
szanującym symbole narodowe, dbającym o dobre imię Ojczyzny
odpowiedzialnym za siebie i innych
umiejący dostrzegać piękno świata
radosnym, cieszącym się nawet z drobnych rzeczy

WYCHOWAWCA – SYLWETKA
U podstaw widzenia dziecka okiem wychowawcy znajduje się empatia. To jest inaczej wczuwanie się w jego świat uczuć, przeżyć i przychodzenie mu z pomocą. To przyjacielski i odpowiedzialny stosunek wobec dziecka. Wychowawca oddziałuje na wychowanków swoimi zaletami:
Kocha i szanuje wychowanka
Kieruje się miłością i dobrem dziecka
Wykazuje się empatią
Jest uczciwy i godny zaufania
Jest wrażliwy
Posiada umiejętność słuchania
Jest konsekwentny
Wymaga najpierw od siebie, potem od wychowanka.
Jest otwarty, ciągle aktywny, inspirujący
Towarzyszy dziecku w kształtowaniu jego osobowości
Odkrywa piękno świata i zachwyca nim dzieci

 
II. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI
1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka, a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego i wychowawczo- kształcącego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego traktowania,
c) poszanowania jego godności osobistej, własności,
d) bezpieczeństwa,
e) opieki i ochrony,
f) rozmowy na każdy temat,
g) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
h) akceptacji jego osoby,
i) nienaruszalności cielesnej,
j) podejmowania decyzji i możliwości wyboru,
k) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów,
l) swobody wyrażania myśli i przekonań,
ł) zdrowego żywienia
m) odpoczynku.
2. Dziecku w przedszkolu nie wolno:
a) stwarzać niebezpiecznych sytuacji,
b) krzywdzić innych i siebie,
c) przeszkadzać innym w pracy i zabawie.
3. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:
a) przestrzegać ustalonych norm współżycia w grupie, a szczególnie okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
c) używać form grzecznościowych wobec dorosłych i kolegów,
d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów,
e) starać się utrzymywać porządek wokół siebie, dbać o swój wygląd i estetykę ubrania
f) szanować przedmioty wspólnego użytku,
g) szanować pracę kolegów i dorosłych,
h) przestrzegać zakazów dotyczących bezpieczeństwa,
i) wywiązywać się z przydzielonych mu zadań.

4. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:
a) aktywności, twórczości i eksperymentowania,
b) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,
c) zaradności wobec sytuacji problemowych,
d) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
e) poznawania swoich ograniczeń i możliwości, akceptacji siebie i innych,
f) tolerancji, otwartości wobec innych,
g) okazywania empatii,
h) odpowiedzialności za własne działania
i) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu- własnego i innych.


 III. REGUŁY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Ustalone zostały reguły, w których zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci normy postępowania dotyczące:
zachowania podczas posiłków,
zachowania w szatni,  
zachowania w łazience
zachowania w sali zajęć,
zachowania w sali gimnastycznej,
zachowania na korytarzach i schodach,
zachowania podczas pobytu na placu zabaw,
zachowania podczas wycieczek i spacerów,
zachowania podczas imprez i uroczystości.

Reguły zachowania obowiązujące podczas spożywania posiłków:
na jadalnię wchodzimy cicho i spokojnie zajmujemy miejsca przy stolikach,
przed posiłkiem modlimy się,
zgłaszamy swoje potrzeby podnosząc rękę,
rozmawiamy szeptem,
chodzimy po dokładki,
pamiętamy o zwrotach grzecznościowych,
dbamy o porządek na jadalni:
- samodzielnie odnosimy naczynia,
- delikatnie wsuwamy krzesła
- rozlane- wycieramy,
- rozsypane- zamiatamy.
dziękujemy za wspólny posiłek poprzez modlitwę lub znak krzyża.

Reguły zachowania w szatni:
rozpoznajemy swoje miejsce w szatni (znaczek, imię…),
pamiętamy o kolejności zakładania i zdejmowania odzieży
otrzepujemy buty przed wejściem do budynku i je wycieramy o wycieraczkę,
odkładamy odzież i buty na swoje miejsce,
dbamy o porządek w swojej półce,

Reguły zachowania w łazience:
naciskamy jeden raz mydło,
myjemy dokładnie ręce i otrząsamy je z wody nad zlewem,
odkręcamy wodę małym strumieniem
korzystamy ze swojej szczoteczki do zębów,
dbamy o czystość kubeczków,
sprzątamy po sobie umywalkę,
cierpliwie czekamy na swoją kolejkę,
spuszczamy wodę w toalecie,
zabieramy ręczniki w piątki do prania,

Reguły zachowania w sali zajęć:
witamy się wchodząc do sali,
zabawki ruszamy za pozwoleniem nauczyciela.
zgodnie się bawimy,
szanujemy zabawki i inne przedmioty znajdujące się w sali.
poruszamy się po sali bezpiecznie
mówimy umiarkowanym głosem,
biurko jest miejscem pracy nauczyciela, nie miejscem zabaw dziecka.
sprzątamy salę po skończonej zabawie i zajmujemy miejsce w kole,
podczas zajęć uważnie słuchamy nauczyciela,
przy stolikach pracujemy w ciszy,
pamiętamy o stosowaniu zasad bezpieczeństwa korzystając z niebezpiecznych narzędzi( nożyczki, pistolet na klej termo topliwy, itp.).

Reguły zachowania w sali gimnastycznej:
stosujemy się do poleceń nauczyciela prowadzącego,
z przedmiotów gimnastycznych korzystamy tylko za zgoda nauczyciela,
przebieramy się w strój gimnastyczny w wyznaczonym miejscu,

Reguły zachowania na korytarzach i schodach:
chodzimy po woli,
rozmawiamy cicho,
uważamy na idących przed nami i za nami
pozdrawiamy napotkane osoby
chodzimy prawą stroną

Reguły zachowania podczas pobytu na placu zabaw:
bezpiecznie korzystamy ze sprzętów, zgodnie z ich przeznaczeniem,
bawimy się, w zależności od grupy wiekowej, w wyznaczonych miejscach,
informujemy nauczyciela o konieczności oddalenia się od grupy,
sprzątamy plac zabaw po skończonej zabawie,
na rowerach, hulajnodze, deskorolce jeździmy w kaskach,
z wyżej wymienionych rzeczy korzystamy w wyznaczonym do tego miejscu,
w piłkę nożną gramy na boisku lub w wyznaczonym przez nauczyciela bezpiecznym miejscu,
pomagamy młodszym kolegom,
słuchamy poleceń nauczyciela,
dbamy o faunę i florę.

Reguły zachowania podczas wycieczek i spacerów:
przestrzegamy zasady ruchu drogowego,
idziemy kolejno parami w zwartej grupie,
nie popychamy się,
nie oddalamy się samowolnie od grupy
uważnie słuchamy poleceń nauczycieli i opiekunów.

Reguły zachowania obowiązujące podczas imprez, uroczystości, spotkań:
zajmujemy wyznaczone miejsce,
działamy według planu nauczyciela,
witamy się z gośćmi,
zachowujemy ciszę podczas występu,
żegnamy się z gośćmi,
wychodzimy w ustalonej kolejności.


IV. Sposoby budowania motywacji i ponoszenia konsekwencji niewłaściwych zachowań
Skutecznym środkiem wychowawczym jest system motywacji. Ma on wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.
1. Formy motywowania:
a) pochwała wobec grupy (dobre słowo, uśmiech),
b) pochwała indywidualna,
c) pochwała przed rodzicami,
d) atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka,
e) darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności,
f) wzbudzanie poczucia własnej wartości – możesz być z siebie dumny, bo …
g) drobne nagrody, np. pieczątki, emblematy uznania.
2.  Doceniamy za:
a) stosowanie ustalonych umów i zasad,
b) wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania,
c) wypełnienie podjętych obowiązków,
d) bezinteresowną pomoc innym,
e) aktywny udział w pracach grupy,
3. Konsekwencje za niestosowanie się do ustalonych zasad:
a) upomnienie słowne,
b) rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do refleksji),
c) zadośćuczynienie krzywdy,
d) wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
e) odsunięcie na krótki czas od zabawy,
f) zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
g) poinformowanie rodziców o przewinieniu,
4. Konsekwencje stosujemy za:
a) nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
b) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
c) zachowania agresywne,
d) niszczenie wytworów pracy innych , ich własności,
e) celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków,
Wróć do spisu treści