Modlitwy do Opatrzności Bożej - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Modlitwy do Opatrzności Bożej

Litania do Opatrzności Bożej

Kyrie, elejson. -  Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Świeta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Opatrzności Boża, wypływająca z Trójcy Przenajświętszej,
Opatrzności Boża, powołująca świat z nicości do bytu,
Opatrzności Boża, utrzymująca świat w istnieniu,
Opatrzności Boża, która rządzisz wszystkim,

Opatrzności Boża, która wszystko kierujesz do celu,

Opatrzności Boża, darząca człowieka odkupieniem,

Opatrzności Boża, która uświęcasz człowieka,

Opatrzności Boża, ukazana w Sercu Jezusowym,

Opatrzności Boża, powołująca nas do wiary świętej,

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia,

Opatrzności Boża, źródło nieskończonej miłości,

Opatrzności Boża, podporo sprawiedliwych,

Opatrzności Boża, pokrzepienie prześladowanych,

Opatrzności Boża, ratunku grzeszników,

Opatrzności Boża, pokoju serc,

Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot,

Opatrzności Boża, karmicielko ubogich,

Opatrzności Boża, ostojo pracujących,

Opatrzności Boża, ucieczko w każdej potrzebie,

Opatrzności Boża, skarbnico wszelkiego dobra,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


P. Panie, wychwalamy Opatrzność Twą świętą.
W. I ufamy Jej bezgranicznie.


Módlmy się: Boże, obrońco ufających Tobie, bez którego nic nie jest mocne ani święte, kieruj nami w Opatrzności swojej, niech pod Twymi rządami i za Twoim przewodem tak przechodzimy wśród ziemskich kolei życia, byśmy mogli dojść do wiecznej Ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.LITANY TO DIVINE PROVIDENCE

Kyrie eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, Christe eleison
Christ hear us, Christ graciously hear us
God the Father of Heaven
Have mercy on us
God the Son, Redeemer of the world,
Have mercy on us.
God the Holy Ghost,
Have mercy on us.
Holy Trinity, one God,
Have mercy on us.
Divine Providence, outpouring,  the Holy Trinity
Divine Providence, calling the world into existence from nothingness
Divine Providence, in Whose hands is our world
Divine Providence, Who governest all
Divine Providence, Who guides everything
Divine Providence, endowing us with redemption
Divine Providence, making us holy
Divine Providence, revealed in The Sacred Heart of Jesus
Divine Providence, calling us to Holy Faith
Divine Providence, our hope for salvation
Divine Providence, eternal source of Joy
Divine Providence, stronghold of the righteous
Divine Providence, refreshment of the persecuted
Divine Providence, rescue of the sinners
Divine Providence, Peace of our hearts

Divine Providence, support for widows and orphans
Divine Providence, nourisher of the poor
Divine Providence, refuge of the hard-working
Divine Providence,  response to  all our needs
Divine Providence, treasury of all the good
Have mercy on us

Lamb of God, you who take away the sins of the world, have mercy upon us.
Lamb of God, you who take away the sins of the world, have mercy upon us.
Lamb of God, you who take away the sins of the world, have mercy upon us.

Priest: We Praise, oh Lord, your Divine Providence
Everyone: in whom we place all our hope (or whom we trust implicitly)

Let us pray: God, the defenders of those who trust in You, without whom nothing is strong nor holy, let your Divine Providence lead us through  difficulties of our lives so that we could reach Heaven. Through Christ Our Lord. Amen

Koronka do Opatrzności Bożej

O Jezu, posłany przez Ojca na ziemię jako Zbawiciel człowieka, spraw, aby nasza modlitwa stała się współudziałem z Jego Opatrznością.

(na dużych paciorkach)

Opatrzności Boga Żywego, Stwórcy i Odkupiciela, czuwaj nad nami i nad cłym światem.

(na małych paciorkach)

Opatrzności Boża naucz nas pomnażać Twoje dary i rozdzielać ich owoce naszym bliźnim.

Zakończenie

      Ojcze Przedwieczny, jako służebnice Twojej Opatrzności, z dziecięcą ufnością powierzamy Ci naszą przyszłość i wraz z Matką Kościoła uwielbiamy Twój zamysł zbawienia wszystkich ludzi, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, a naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.The chaplet to Divine Providence

Jesus you said: whatever you ask of the Father in my name, he will give it to you" thus in your Name,
And through the merits of your sorrowful passion and your precious blood shed for us, we are praying,  do intercede for us in front of your Heavenly Father
On bigger beads
Providence of the Living God, The Creator and the Saviour, watch over us and the whole world.

On smaller beads
Divine Providence teach us how to multiply your gifts and share the fruits they bore among our brothers and sisters.
Eternal Father, as servants of your Divine Providence, we humbly entrust our future to You and with Holy Mary, Mother of The Church, we praise your plan of saving all of us. Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns
with you and the Holy Spirit,
one God, for ever and ever. Amen


 Modlitwa:

O Panie, wiemy,
że kochasz i strzeżesz
swoich wiernych.
Pomagaj zawsze
Twoim dzieciom przez
Twą Świętą Opatrzność.
Chroń i oświecaj Kościół
Twoim Świętym Duchem,
aby wszyscy umieli
rozpoznawać znaki czasu
i Twojej obecności
w naszymż¿yciu.
Składamy Ci dzięki
za wszystkie Twoje dary.
Amen.

NOWENNA DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

(W Zgromadzeniu odmawiana przed Uroczystością Trójcy Świętej)

Hymn  - Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska…

Modlitwa na każdy dzień Nowenny

  Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz - wierzę w Ciebie.  Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem - ufam Tobie!
Opatrzności Boża, która jako Matka najtroskliwsza zaspakajasz na każdy dzień wszystkie potrzeby swych dzieci  - kocham Cię, uwielbiam Cię, powierzam się Tobie!
  Przez Krew i bolesną Mękę Jezusa Chrystusa - naszego Odkupiciela i Pośrednika u Ojca Niebieskiego, zachowaj nas, zmiłuj się nad nami, w ranach Jego ukryj nas!

Dzień 1
Co mówi nam prawda o Bożej Opatrzności? Mówi nam, że cały świat, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jest w rękach Boga. I tak naprawdę to ,,w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy" (Dz 17,28). To nie On żyje w naszym świecie, lecz to my żyjemy w Jego świecie. On nigdy nie wypuszcza nas ze swoich rąk. Nie traci nas sprzed oczu. Nie gubi planów naszego życia. Inaczej nie byłby Bogiem, ani doskonałą Miłością, ani doskonałą Obecnością. Nie byłby Ojcem i Matką. - ,,Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie! Oto wyryłem cię na obu dłoniach" (Iz 49, 15-16).

Dzień 2
Bóg, który nas stworzył własnymi rękami, nie zakończył swojego dzieła w pierwszej chwili stwarzania. Stwarza nas nieustannie. Nieustannie kształtuje nas na swój obraz i podobieństwo. Więcej - nie chce tego czynić bez naszej woli i bez naszej współpracy. Opatrzność wyraża się  w tym, że czuwa nad naszą drogą, prowadzącą do pełni szczęścia, do spełnienia się każdego z nas.

Dzień 3
,, Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce" (Ps 115,3), to jednak pozostawia nas istotami całkowicie wolnymi. Więcej, daje nam możliwość uczestnictwa w swojej Opatrzności. Chce, abyśmy czynili sobie ziemię poddaną. Chce, abyśmy się stali Jego pomocnikami (por. I Kor 3,9). Ilekroć podejmujemy to pragnienie Bożej Opatrzności, nasze życie staje się opatrznościowe, nawet wtedy, gdy prowadzi przez doświadczenia. Ilekroć natomiast żyjemy własnym życiem, rozmijamy się z Bogiem - tylekroć nasze życie zanika, staje się życiem ,,nieopatrznym". Przypomina nam o tym święty Paweł: ,,Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą" (Flp 2,13).

Dzień 4
Od naszej wiary i zaufania zależeć będzie nasze powierzenie się lub nie Bożej Opatrzności. Opatrzność zawsze pozostanie wierna. Takie zaufanie staje się prawdziwą próbą, gdy naprzeciw naszej wiary  w Opatrzność Bożą stanie pokusa zgorszenia z powodu szalejącego zła. W takich momentach bardzo potrzebujemy duchowego wsparcia i obecności innych, którzy wierzą, którzy mają nadal siłę powtarzać z wiarą: ,,Wszystko w rękach Boga". Kościół nigdy nie próbował szukać wyczerpującej odpowiedzi na istnienie zła, lecz zawsze pokazywał drogę wiary i zaufania, na której można znaleźć wyczerpującą odpowiedź na istnienie Dobra - Bożej Opatrzności. Znamienne są słowa Katechizmu, który jest prawdziwym głosem Kościoła - Matki: ,,Wierzymy mocno, że Bóg jest Władcą świata i historii. Drogi Jego Opatrzności są dla nas często nieznane. Dopiero u kresu, gdy skończy się nasze poznanie częściowe, gdy zobaczymy Boga ;;twarzą w twarz" (I Kor 13,12), w pełni poznamy drogi, którymi Bóg prowadził swoje stworzenie, nawet przez dramaty zła i grzechu, do odpoczynku ostatecznego Szabatu, ze względu na który stworzył ziemię i niebo" (nr 314).

Dzień 5
Pełnienie woli Ojca łączył Jezus ze swoim powołaniem i posłannictwem (J 17,3). Pełnimy wolę Ojca na wzór Jezusa, gdy żyjemy naszym powołaniem, które jest wolą Boga dla nas.
Modląc się, pamiętajmy, iż prośba, której motywacja i przedmiot są dobre same w sobie, może nie odpowiadać woli Bożej i nie zostać spełniona. Będzie spełniona tylko wtedy, gdy zgadza się z mądrością i wolą Boga: ,, Jeżeli Pan zechce", jak pisze św. Jakub (Jk 4,15). O co wobec tego możemy, o co powinniśmy prosić Boga, z tą pewnością, że otrzymamy? Każda prośba o to, by wzrastać w wierze, nadziei i miłości, lub stawać się świętym w całym postępowaniu (por. 1P 1,15), zawsze będzie wysłuchana, ponieważ, jesteśmy tego pewni, ,,wolą Bożą jest (nasze) uświęcenie" (1Tes 4,3). Bóg nie może na to nie odpowiedzieć. "Ojciec Twój odda tobie", On ci to da. Kiedy? To sekret Jego mądrości. Bądźmy jednak tego pewni.

Dzień 6

Pełnimy na co dzień wolę Ojca, gdy używamy naszej woli zgodnie z wolą i zamiarem Ojca. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Bóg na początku stworzenia mocą swej woli ,,rzekł" i stało się. Siłą swej woli wprowadził porządek i harmonię do chaosu stworzenia. Człowiek mocą swojej woli i Bożej łaski powinien wprowadzić porządek i harmonię w chaos i bałagan swego małego świata. Winien usunąć to, co blokuje działanie Bożej Opatrzności.

Dzień 7
Bóg jest Miłością… Uświadamiamy sobie, że jeśli tak jest, to On ma wobec każdego z nas wspaniały plan miłości, wzywa nas do miłości. Na ten Boży plan miłości Maryja odpowiedziała słowami:,,Niech mi się stanie". Maryja powiedziała swoje ,,fiat" z pragnieniem i radością. Taka powinna być również nasza postawa. Bo zamysł Boga - wola Boża, to coś pięknego, dobrego, coś pożytecznego dla nas.

Dzień 8
Wiemy, że Bóg jak dobry Ojciec myśli o nas i troszczy się o każdy nasz dzień. Jest ,,nasz", ale doświadczamy jak trudno w chwili cierpienia, choroby, próby, powiedzieć ,,Ojcze". Najtrudniej jest przyjąć wolę Bożą w cierpieniu. Trzeba się często wraz z Jezusem krwawo pocić, zmagać wewnętrznie. Światłem i oparciem w takich godzinach jest modlitwa: ,,Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie" (Łk 22 ,42).

Dzień 9

W naszym zwykłym życiu doświadczamy różnych opatrznościowych wydarzeń, cierpień iprób, doświadczamy niepowodzeń, które są potrzebne, aby Bóg, który jest Ojcem, jest Miłością, mógł do nas mówić jasno lub lepiej, by Bóg mógł być w nas słuchanym. Ale nie jest tak, że Bóg decyduje o cierpieniu, niepowodzeniu, chcąc tylko nas doświadczyć. Bóg może przyzwolić na wiele doświadczeń, bo widzi dalej, niż sięga nasze, nawet największe doświadczenie.
Pieśń - Kto się w opiekę odda Panu swemu…

  Wiara w Twoją Opatrzność, o mój Boże podtrzymuje nas w nadziei, że wejrzysz na potrzeby nasze i dasz nam to, co jest konieczne do zbawienia naszego. Polecamy Ci, więc siebie samych, Zgromadzenie nasze, Kościół Święty, rodziny i naszych bliźnich. Daj, nam, Panie, w Tobie niezachwianą ufność, abyśmy nigdy nie upadały na duchu, gdy niedostatek, choroba lub inne doświadczenia nawiedzą nas z Twej woli. Przybądź nam z pomocą, gdy wołać do Ciebie będziemy. Błogosław pracy naszej, aby owoc wydała, a Tobie chwałę i bliźnim pożytek przyniosła. Ufamy potędze Twojej Opatrzności i w Niej pokładamy całą nadzieję naszą. Amen.

Litania do Opatrzności Bożej


MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Najświętsza Maryjo Panno
Niepokalana Matko Bożej Opatrzności,
otaczaj swą opieką nasze życie i uświęcaj nasze dusze swą łaską.
Wypraszaj dla nas u Ojca miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy
przebaczenie za nasze grzechy, pojednanie z naszymi braćmi,
otuchę w naszych zmartwieniach.
Dokonaj w nas głębokiej odnowy serca,
aby stało się godnym mieszkaniem dla Twojego Syna.
Wspieraj nas w walce z letniością, egoizmem i pychą,
byśmy mogli wielkodusznie wypełniać nasze obowiązki i służyć bliźnim.
Tobie się powierzamy, o Maryjo, w naszej wędrówce przez ten świat,
Ciebie przyzywamy jako przewodniczkę i obronę przed niebezpieczeństwami.
Bądź nam pewną ucieczką w dręczących nas zmartwieniach.
O słodka Matko Opatrzności, zwróć ku nam swe spojrzenie:
Tyś naszą nadzieją na ziemi.
Spraw, byśmy mogli mieć w Tobie Matkę chwały w niebie.
Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Opatrzności


Panno Najświętsza,
Matko Bożej Opatrzności,
napełnij nasze dusze swoimi łaskami,
kieruj naszym życiem zgodnie z wolą Boga.
Wyjednaj przebaczenie naszych win.
Bądź dla każdego z nas
przewodniczką, obroną, ucieczką.
Pocieszaj nas w codziennych troskach,
ratuj w niebezpieczeństwach,
bądź pewną pomocą w przeciwnościach życia.
Wypraszaj dla nas czystość serca,
aby stało się godnym mieszkaniem
dla Twego Boskiego Jezusa.
Oddal od nas
niedbalstwo, letniość i grzech.
Wspieraj nas we wszelkich potrzebach
duchowych i materialnych
i spraw, byśmy byli godni
szerzyć Twą Opatrzność
na potrzebujących braci i siostry.
Psalmy wysławiające Opatrzność BożąPSALM 33

Hymn na cześć wszechmocy i Opatrzności Bożej

Śpiewajcie, sprawiedliwi, radośnie na cześć Jahwe!
Prawym przystoi pieśń chwały.
Chwalcie Jahwe grą na cytrze,
wysławiajcie Go na dziesięciostrunowej lutni!
Śpiewajcie pieśń nową na Jego cześć,
grajcie Mu pięknie przy dźwięku trąb!
Słowo Jahwe bowiem jest prawdziwe,
a wszystkie dzieła Jego świadczą o Jego wierności.
On sprawiedliwość miłuje i Prawo,
ziemię przepełnia Jego łaskawość.
Przez słowo Jahwe zostały stworzone niebiosa,
przez tchnienie ust Jego - wszystkie ich zastępy.
On wody morskie zebrał niby w worze,
zgromadził w zbiornikach przepastne odmęty.
Niech ziemię całą ogarnie bojaźń Jahwe,
niechaj drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata.
Bowiem rzekł - i stało się,
rozkazał - i powstało.
Jahwe wniwecz obraca zamierzenia ludów,
udaremnia zamysły narodów;
ale postanowienia Jahwe trwają na wieki,
a zamierzenia Jego serca sięgają najdalszych pokoleń.
Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Jahwe,
lud, który On obrał sobie za dziedzictwo!
Jahwe spogląda z nieba
i widzi wszystkich synów człowieczych;
z miejsca, gdzie Jego siedziba,
patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi,
On, który ukształtował serce każdego z nich
i zważa na wszystkie ich poczynania.
Króla nie wybawią mnogie wojska,
bohater nie zawdzięcza ocalenia potędze swej mocy;
koń zawiedzie tego, kto liczy na zwycięstwo,
i mimo wielkiej swej siły nie zapewni bezpieczeństwa.
Lecz oko Jahwe zwrócone jest na tych, co się Go boją,
co wyczekują Jego zmiłowania,
aby wybawił ich od śmierci
i by ich utrzymał przy życiu w czas głodu.
My to pokładamy nadzieję w Jahwe,
On naszą pomocą i puklerzem.
O tak, w Nim serce nasze znajduje radość,
w świętym Imieniu Jego cała nasza ufność.
Niech łaska Twoja, Jahwe, będzie z nami,
gdyż w Tobie ufność pokładamy.

PSALM 139

Chwała Temu, który wie wszystko

Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.
Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?
Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.
Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki,
zamieszkał na krańcu morza:
tam również Twa ręka będzie mnie wiodła
i podtrzyma mię Twoja prawica.
Jeśli powiem:
"Niech mię przynajmniej ciemności okryją
i noc mnie otoczy jak światło":
sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie,
a noc jak dzień zajaśnieje
[mrok jest dla Ciebie jak światło].

Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie matki.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi.
Oczy Twoje widziały me czyny
i wszystkie są spisane w Twej księdze;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.

Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże,
jak jest ogromna ich ilość!
Gdybym je policzył, więcej ich niż piasku;
gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.
O Boże, obyś zgładził bezbożnego,
niech krwawi mężowie idą precz ode mnie!
Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie,
za nic mają Twoje myśli.

Panie, czyż nie mam nienawidzić tych,
co nienawidzą Ciebie?
oraz nie brzydzić się tymi,
co przeciw Tobie powstają?
Nienawidzę ich pełnią nienawiści;
stali się moimi wrogami.
Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
doświadcz i poznaj moje troski,
i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej,
a skieruj mnie na drogę odwieczną!

PSALM 65

Hymn wdzięczności za dobrodziejstwa Boże


Tobie, Boże, należą się pieśni chwały na Syjonie
i przed Tobą należy wypełnić złożone Ci ślubowanie.
Do Ciebie, który wysłuchujesz [naszych] modłów,
przychodzi każdy śmiertelnik
z powodu swoich przewinień.
Gdy grzechy nasze obciążają nas,
Ty nam je odpuszczasz.
Szczęśliwy, kogo wybrałeś i kogo przyzywasz [ku sobie],
by mógł przebywać na Twoich dziedzińcach.
Obyśmy mogli nasycić się dobrami Domu Twego,
Twego świętego Przybytku.
W przedziwny sposób wysłuchujesz nas w swej sprawiedliwości,
Boże, Zbawco nasz,
nadziejo wszystkich krańców ziemi
i odległych wysp;
Ty, który mocą swoją utwierdziłeś góry
i przepasałeś się potęgą,
który uśmierzasz szum morza
i huk jego fal!
Gdy narody się burzą,
ujarzmiasz kraje wschodu i zachodu,
i mieszkańcy najdalszych stron
lękają się Twych znaków.
Gdy nawiedzasz ziemię i nawadniasz ją,
i szczodrze darzysz ją bogactwem,
strumień Boży obfituje w wodę.
Zapewniasz [ludziom] zboże,
bo tak przysposabiasz ziemię:
Zraszasz jej bruzdy, wyrównujesz skiby,
spulchniasz ją deszczami
i błogosławisz wschodzącym zasiewom.
Wieńczysz rok darami swej dobroci,
ścieżki Twoje znaczone są urodzajem.
Opływają [bogactwem] pastwiska stepu,
wzgórza opasują się weselem.
Łąki strojne są w stada owiec,
doliny przyodziały się zbożem.
[Wszystko] raduje się i śpiewa


Wróć do spisu treści