Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

<br />

Dzieła

Koncepcja Pracy
Przedszkola Niepublicznego Sióstr Opatrzności Bożej w TwardogórzeROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 560).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r.


Twardogóra, dn.01.09.2014
Misja przedszkola
"Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz
Jeśli nie wie - wytłumacz
Jeśli nie może - pomóż."
/Janusz Korczak/
 1878 - 1942

Wizja
Naszym celem jest pomoc rodzinie w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole, poprzez wszechstronny jego rozwój w duchu wartości chrześcijańskich  i patriotycznych przy stałej współpracy z rodzicami.
W związku z tym podejmujemy działania w zakresie :
1. pracy z dziećmi
2. współpracy z rodzicami
3. współpracy nauczycieli i specjalistów
Praca z dziećmi odbywać się będzie poprzez:
1) zapewnienie dzieciom opieki i troski o ich bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i duchowe
2) wychowywanie i katechizowanie poprzez wdrażanie do  postępowania wg wartości i zasad chrześcijańskich oraz wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się
3) przekazywanie wiadomości i umiejętności, określonych w 16 obszarach podstawy  programowej, zgodnie z możliwościami rozwojowymi dziecka
4) wspomagania dzieci w ich indywidualnym rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także wspomaganie dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami;
Współpraca z rodzicami odbywać się będzie poprzez :
1) współuczestniczenie rodziców w przygotowywaniu i modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola oraz programu wychowawczego
2) częsty kontakt nauczyciela z rodzicem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych a także w celu przekazywania informacji o postępach i problemach dziecka
3) omawianie z rodzicami wyników obserwacji i diagnozy dzieci oraz ustalenie zaleceń do pracy z dzieckiem w domu
4)  współdecydowanie rodzica w sprawach przedszkola i wyrażanie swojej opinii na  temat jego pracy

Współpraca nauczycieli i specjalistów odbywać się będzie poprzez :
1) współuczestniczenie nauczycieli i specjalistów w przygotowywaniu, analizowaniu i modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola, programu wychowawczego, Statutu Przedszkola
2) planowanie i opiniowanie zadań dyd. -opiek. -wych. zgodnie z koncepcją pracy przedszkola
3) wypracowywanie najlepszych metod współpracy i przepływu informacji między sobą
4) analizowanie i ocenianie efektów swojej pracy poprzez formułowanie wyników i wyciąganie wniosków oraz wykorzystywanie tych wyników do stawiania sobie nowych zadań mających na uwadze doskonalenie pracy i podnoszenie efektywności działań.
Wróć do spisu treści