Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Jastrowie

Pracę w parafii św. Michała Archanioła w Jastrowiu Siostry Opatrzności Bożej rozpoczęły w roku 1949. Natomiast w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w roku 2006.
Obecnie na placówce przebywają Siostry:

s. Lucencja Sapylak  - Przełożona i katechetka

s. Loyola Młynarczyk - emerytka
s. Scholastyka Mendryk  - zakrystianka
s. Lucyna Kowal - organistka
s. Laura Mazur - zakrystianka
s. Klaudia Rząd - katechetka  

AKTUALNOŚCI

13 stycznia świętowaliśmy w naszej wspólnocie  80-te urodziny S. Loyoli. Ksiądz Proboszcz w naszej kaplicy odprawił Mszę świętą w intencji S. Loyoli, po której wszyscy zaproszeni zostali na urodzinowego torta w wykonaniu S. Scholastyki.
Adwent jest pięknym czasem przygotowania do Bożego Narodzenia. Przeżywaliśmy roraty z bardzo aktywnym udziałem i dzieci i rodziców w obydwu parafiach.. Na początku rorat dzieci otrzymały figurki Jezuska  i razem z rodzicami miały wykonać szopki. Po rozdaniu nagród dzieci zabierały szopki do domu. W ostatnim dniu szkoły przed świętami uczniowie, nauczyciele i rodzice uczestniczyli w jasełkach przygotowanych przez s.Klaudię i uczniów SP1.Siosty zakrystianki na święta wykonały przepiękne szopki.
100 - lecie odzyskania Niepodległości w Parafii św. Michała Archanioła i Matki bożej Królowej w Jastrowiu

W radosne obchody odzyskania przez Polskę niepodległości włączyły się dzieci i młodzież z parafii Matki Bożej Królowej Polski i św. Michała Archanioła w Jastrowiu razem z siostrami katechetkami s. Lucencją  i s. Klaudią. Siostry zakrystianki: S. Scholastyka i S. Laura przygotowały piękne dekoracje.

Listopadowe zamyslenia-pamięć o tych, którzy odeszli, z nadzieją nieba dla nich. S.Scholastyka i s.Laura przygotowały w kościołach piękne dekoracje.
Nasz ogród w Jastrowiu był pełen Bożych darów jesieni
10 października na cmentarzu komunalnym w Jastrowiu spoczęło ciało śp. ks. kanonika Władysława Nowickiego. Mszę św. pogrzebową koncelebrowało dwóch biskupów                             i prawie 90 prezbiterów.
Rozpoczynając Mszę św., bp Edward Dajczak, zwracając uwagę na rolę powołania kapłańskiego, powiedział o zmarłym: - 72 lata życia i 47 lat kapłaństwa to nie są tylko liczby. To czas mierzony posługą - przy ołtarzu, w konfesjonale i w wielu innych okolicznościach.

18 września świętowaliśmy imieniny Księdza Proboszcza z parafii Matki Bożej Królowej Polski. Podczas Mszy św. modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla ks.proboszcza, były piękne życzenia i wiele życzliwych i radosnych słów.
15 września w sanktuarium diecezjalnym Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, dzień przed odpustem parafialnym, odbyło się diecezjalne spotkanie młodzieży. W modlitewnej atmosferze młodzież uczestniczyła w spotkaniu bardzo aktywnie i radośnie.Z Jastrowia w spotkaniu uczestniczyła s.Klaudia z 63 osobową grupą młodzieży.
 
W parafii Matki Bożej Królowej Polski w pierwszą sobotę września organizowany jest rajd rowerowy na Wrzosy, gdzie znajduje się krzyż i kamień upamiętniający spływy kajakowe św.Jana Pawła II. Uczestniczyła w nim s.Klaudia. Po Mszy św. był czas na pyszne kiełbaski z grilla.
Koniec wakacji minął dziewczynkom ze scholki s.Lucencji bardzo radośnie. Spędziły piękne chwile w Górach Stołowych i Wambierzyca.

Kwiecieñ 2015 r.
Nasze siostry zakrystianki s. Juwencja Dyjach i s. Adelina Szkoda intensywnie pracowa³y w przedœwi¹tecznym czasie by nasze œwi¹tynie jastrowskie wype³nia³o piêkno dekoracji wielkanocnych.

29 marca 2015 r.
Nasze œwi¹tynie w Niedzielê Palmow¹ wype³nia³y palmy. Dzieci ze szko³y podstawowej przynios³y swoje przepiêkne palmy do parafii NMP Królowej Polski , a m³odzie¿ gimnazjalna do parafii œw. Micha³a Archanio³a.

Marzec 2015 r.

Przed Niedziel¹ Palmow¹ parafianie doroœli i m³odzie¿ wraz z S. Miron¹ Fret  wybrali siê do Poznania by uczestniczyæ w najwiêkszym widowisku Misterium Mêki Pañskiej.
Prze¿ycie by³o niesamowite, wzruszenie towarzyszy³o uczestnikom przez ca³y czas powrotnej drogi. Dobrze by³o w³aœnie w ten sposób rozpocz¹æ Wielki Tydzieñ.

Marzec 2015 r.

Jak co roku, w  Wielkim Poœcie, m³odzie¿ z naszej parafii wraz z S. Miron¹ Fret wziê³a udzia³ we wspólnej modlitwie przy krzy¿u, w ramach czuwañ wielkopostnych organizowanych w ró¿nych czêœciach diecezji.
W tym roku spotkanie nosi³o tytu³ "Krzy¿ sta³ siê mi bram¹" i by³o poœwiêcone tematyce Bo¿ego Mi³osierdzia. Spotkania modlitewne prowadzone by³o przez Ks. Bpa Edwarda Dajczaka. Spore wra¿enie na tegorocznych uczestnikach czuwañ robi³a dekoracja w postaci specjalnie podœwietlonej bramy w kszta³cie krzy¿a. Nawi¹zuj¹c do tego znaku Ks. Biskup mówi³ podczas konferencji m.in. o potrzebie prze¿ywania wszelkiego cierpienia razem z Jezusem. Pasterz diecezji zwracaj¹c siê do m³odych zauwa¿y³, ¿e ka¿dy z nich, tak jak Jezus, móg³ w swoim ¿yciu spotkaæ siê z nienawiœci¹. Podkreœli³, ¿e doœwiadczaj¹c krzy¿a od innych tak jak Jezus, równie¿ tak jak On trzeba spróbowaæ zareagowaæ mi³osierdziem, a nie odwetem. Biskup przyzna³, ¿e przebaczenie doznanych krzywd bywa nieraz bardzo trudne. Aby tego dokonaæ potrzebna jest ³aska Bo¿a. Pasterz diecezji zachêca³ uczestników spotkania do powierzenia swoich krzy¿y Jezusowi ukrzy¿owanemu.
Znakiem takiego zawierzenia by³o symboliczne przejœcie uczestników czuwañ przez bramê w kszta³cie krzy¿a. Przed przejœciem m³odzi otrzymywali karteczkê z fragmentem z "Dzienniczka" œw. S. Faustyny. Po dojœciu do o³tarza trwali chwilê w adoracji Najœwiêtszego Sakramentu. Ca³y czas podczas przechodzenia kolejnych grup m³odzie¿y przez bramê, odmawiana by³a Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia.

Grudzieñ 2014 r.


Dobrym przygotowaniem do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia jest udzia³ w czuwaniach adwentowych. Nie zabrak³o na nim m³odzie¿y wraz z s. Miron¹ Fret.
"Odwa¿cie siê pos³uchaæ s³owa. Zobaczcie, jak zmienia siê ¿ycie, kiedy ono zaczyna ¿yæ wewn¹trz nas - zaprasza³ m³odych do adwentowej przygody Ks. Bp Edward Dajczak. Zachêca³ m³odzie¿ do lektury s³owa Bo¿ego, przekonuj¹c, ¿e nie potrzeba wiele, ¿eby zacz¹æ go s³uchaæ: - Ile czasu mo¿e zaj¹æ siêgniêcie po Pismo Œwiête i przeczytanie jednego zdania? To s¹ minuty. Ale wtedy zaczyna siê s³uchanie. Je¿eli s³owo nie jest czymœ, tylko Kimœ, Jezusem, wtedy rzeczywiœcie zaczyna byæ w nas - przekonywa³ m³odych.
W tym roku m³odzie¿y w adwentowym oczekiwaniu towarzyszy obraz Caravaggia "Powo³anie œw. Mateusza".
Ci, którzy przyszli tego wieczora na to spotkanie, sami mogli przekonaæ siê, ¿e s³owo Boga jest ¿ywe i trafiaj¹ce w sedno doœwiadczenia ludzkiego. Czeka³y na nich karteczki z jednym, krótkim zdaniem z Pisma Œwiêtego. Ksi¹dz Biskup zaprasza³ m³odych, by podczas adorowania Najœwiêtszego Sakramentu, siêgnêli po nie i odczytali zapisane tam s³owa.

Grudzieñ 2014 r.

Jak co roku przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia m³odzie¿ pod opiek¹ S. Mirony Fret wystawi³a jase³ka w Domu Kultury dla ca³ej spo³ecznoœci parafialnej. By³ to znakomity czas na zatrzymanie siê w zabieganiu przedœwi¹tecznym i mo¿liwoœæ prze¿ycia piêknej prawdy wiary, jak¹ jest wcielenie Syna Bo¿ego. Uczniowie z wielkim zaanga¿owaniem wcielili siê w swoje role by jak najlepiej oddaæ prawdê po co Jezus Chrystus sta³ siê cz³owiekiem

Wrzesieñ 2014 r.
We wrzeœniu 2014 r. parafia p.w. œw. Micha³a Archanio³a œwiêtowa³a Jubileusz 650-lecia jej istnienia. By³a to równie¿ okazja do œwiêtowania 65-lecia pobytu Sióstr Opatrznoœci Bo¿ej w Jastrowiu. G³ównym uroczystoœciom przewodniczy³ Ks. Bp. Krzysztof Zadarko, który dziêkuj¹c Siostrom za ich pos³ugê zauwa¿y³, i¿ Siostry Opatrznoœci Bo¿ej s¹ jednym z najd³u¿ej pracuj¹cych zgromadzeñ na terenie diecezji koszaliñsko - ko³obrzeskiej. Po uroczystej Eucharystii odby³a siê wspólna Agapa.

Wróć do spisu treści