W duchu charyzmatu - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

W duchu charyzmatu

DUCHOWOŚĆ (Sióstr Opatrzności Bożej)

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej jest Zgromadzeniem zakonnym na prawie papieskim, które poświęca się dziełom apostolskim.  Siostry starają się podążać radykalnie za Chrystusem, składając śluby: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, w pełni  zawierzając Bożej Opatrzności, widzialnej w świecie.
Źródłem duchowości Zgromadzenia jest ewangeliczne przykazanie Miłości Boga i bliźniego,  objawione w Jezusie Chrystusie. Miłość ta przejawia się w szerzeniu chwały Bożej i apostolskiej trosce o zbawienie dusz. Siostrze Opatrzności Bożej szczególnie bliskie są słowa Ewangelii: "Starajcie się najpierw o królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane" (Mt 6,33). Przejęta duchem Chrystusa, wytrwale zabiega o uświęcenie innych, zwłaszcza dziewcząt upadłych moralnie i dzieci osieroconych.
Duchowość Zgromadzenia wypływa z jego charyzmatu miłości miłosiernej, który otrzymała Założycielka - Sługa Boża Antonina Mirska. Rysami charakterystycznymi założonej przez nią wspólnoty zakonnej jest bezgraniczna ufność Bogu, który "trzciny zgniecionej nie złamie i knota tlejącego nie dogasi" (Mt 12. 20), a także przekonanie o nieustannej trosce Boga o każdego człowieka. Przylgnięcie do Chrystusa Miłosiernego jest dla Siostry Opatrzności Bożej źródłem z którego czerpie miłość do dzielenia się nią z innymi.
Duch Zgromadzenia definiuje się w haśle: "Niczego nie należy stawiać ponad miłość Chrystusa" i "Wszystko na większą chwałę Bożą" z których wynika wrażliwość na człowieka, zwłaszcza potrzebującego, cierpiącego zagubionego moralnie i opuszczonego. W istocie Zgromadzenia od samego początku tkwią też: duch modlitwy, pracy, pokuty i wynagrodzenia Bogu, a także bezgraniczna ufność w Bożą obecność i działanie.
Charakterystyczną cechą w realizacji powołania sióstr Opatrzności Bożej jest umiłowanie Eucharystii, wspólnota dóbr  a także pielęgnowanie życia w siostrzanej jedności, w oparciu o harmonię modlitwy i pracy apostolsko-dobroczynnej.
  Szczególnymi Patronami Zgromadzenia są: Matka Boża Niepokalana - ideał oddania Bogu, św. Józef  - wzór pokory, czystości i wierności, a także św. Ignacy Loyola i św. Franciszek Ksawery, czyniący wszystko na większą chwałę Bożą.


Elementy duchowości Zgromadzenia Sióstr Opatrznosci Bożej
W duchu charyzmatu:

Wezwanie Chrystusa "starajcie się najpierw o Królestwo Bo¿e i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane" (Mt 6,33) zaprowadziło naszą Matkę Założycielkę Antoninę Mirską do drugiego człowieka. Dostrzegając nędzę moralną społeczeństwa, a zwłaszcza młodych dziewcząt, podjęła się zadania ich formacji duchowej, moralnej i intelektualnej. Powstające zakłady poprawczo-wychowawcze, sierocińce i ochronki, były realizacją jej duchowego testamentu: "Nic ponad miłość Chrystusa" i "Wszystko na większą chwałę Bożą". Dziś odczytując znaki czasu w różnym wymiarze pracy kontynuujemy jej myśl i przesłanie.

Pracujemy z młodzieżą, poszukując wspólnie życiowych wartoœci
Prowadzimy katechizację dzieci i młodzieży niosąc im Ewangelię Bożej Opatrzności, która "trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi …"(Mt 12,9)
 Młodzież pragnącą żyć Ewangelii w radości i czystości serca dając świadectwo życia z wiary zapraszamy do włączenia się w Ruch Opatrznoœci Bożej, prowadzony przez siostry katechetki w miejscach ich pracy. Chcemy razem modlić się o piękno serc młodego pokolenia i przykładem ukazywać wartości moralne.
Pracujemy z młodzieżą przebywającą w Placówce piekuńczo-wychowawczej
Wzorując się na metodach wychowawczych Sługi Bożej Matki Antoniny Mirskiej, uczymy młodzież właściwych wyborów i pomagamy odnajdywaæ sens życia i działania. Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla  młodych osób mieści się w £ące k/Rzeszowa
Prowadzimy przedszkola
 Katolickie Przedszkola Niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenie znajdują się w: Grodzisku Mazowieckim - ul. Okrężna 33, Częstochowie - ul. Poleska 146 i Twardogórze - Pl. Piastów 18.
 Poprzez wychowanie dzieci i kontakt z rodzicami chcemy włączyć się w budowę zdrowego moralnie społeczeństwa i uczyć zachwytu nad dziełami Bożej Opatrzności.
Prowadzimy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym
Ośrodek znajduje się w Przemyślu przy ul. Krasiñskiego 33. Przeznaczony jest dla dziewcząt w normie intelektualnej z problemami wychowawczymi, które uczęszczając do Gimnazjum i zamieszkując w internacie oprócz zdobywanej wiedzy szkolnej uczą się zasad życia zgodnego z Ewangelią ( www.mos.zsob.pl).
Prowadzimy Domy Pomocy Społecznej dla dziewcząt i kobiet
Najstarszym Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci niepełnosprawnych jest dom w £ące k/Rzeszowa. Budynek, w którym się znajduje to pałac hrabiny Zofii Dietriechstein, w którym początkowo mieściły się sieroty. Dom z przyległymi budynkami i parkiem. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w £ące w gminie Trzebownisko prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Funkcjonuje od 1954 roku. Dom mieści się w pałacu, który z przyległymi budynkami i parkiem wpisano w rejestr zabytków. Przeznaczony jest dla 95 dziewcząt upośledzonych umysłowo. Rozlokowano je w pięciu grupach według rozwoju intelektualnego jak i sprawności fizycznej z salami dziennego pobytu, własnymi sypialniami i łazienkami.  (Odwiedź naszą stronę www.dps-laka.pl)
Kolejnym Domem Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrznoœci Bożej jest dom w Wielkiej Wsi znajduje się ok. 300 metrów od drogi krajowej Zielona Góra - Poznań. Aktualnie przebywa w Domu 61 niepełnosprawnych mieszkanek, w wieku 7 - 50 lat, które z różnych powodów są pozbawione możliwości przebywania w domu rodzinnym. Głównym zadaniem DPS jest zapewnienie im całodobowej opieki oraz warunków odpowiadających godności człowieka. Na terenie Domu realizowany jest plan zajęć terapeutycznych wg indywidualnych planów opieki, odbywają się zajęcia mające na celu rozrywkę, wypoczynek, działalność artystyczną i kulturalną oraz trening umiejętności społecznych. Wszystkie mieszkanki objęte są opieką medyczną oraz rehabilitacją indywidualną i grupową.
Nasze Zgromadzenie prowadzi także, Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim mieści się on w malowniczo położonym zamku z przełomu XIX i XX wieku. Funkcjonuje od 1951 roku. Obecnie przebywają tam 54 wychowanki w wieku od 5 - 70 lat. W duchu zasad i wartości chrześcijañskich siostry zapewniają wychowankom, całodobową opiekę i dbają o zaspokojenie potrzeb życiowych, zdrowotnych, edukacyjnych terapeutycznych, kulturalnych, społecznych i religijnych. Oprócz koniecznej pielęgnacji, dom oferuje opiekę medyczną, rehabilitacyjną i terapeutyczną. Wśród różnych form aktywności można wyróżnić: terapię zajęciową (papieroplastykę, hafciarstwo, zajęcia kulinarne), dogoterapię, hipoterapię, muzykoterapię, katechezę i informatykę.

Kolejnym Domem Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej jest DPS w Irenie istnieje od 1957 roku. Przeznaczony jest dla 80 kobiet chorych psychicznie i umysłowo upośledzonych.


Wróć do spisu treści